http://www.youtube.com/watch?v=CyKkYgCvnq0

Bệnh virus Ebola (EVD) (hoặc sốt xuất huyết Ebola (EHF)) là tên gọi của bệnh trên người bị gây ra bởi virus Ebola. EVD là một bệnh sốt xuất huyết (VHF), và l…

Reblogged 4 years ago from www.youtube.com