भाइरसको प्रभाव र प्रकोपका कारण सचेतना सम्पुर्ण नेपालीलाई.

Reblogged 4 years ago from www.youtube.com